fbpx

Samurai Shodown II | 1994 SPRITES

!SASH2_logo2 title !SASH2_select characters screen

Haohmaru Genjuro Kibagami Ukyo Tachibana Cham Cham
SASH2_Haohmaru SASH2_Genjuro Kibagami SASH2_Ukyo Tachibana SASH2_Cham ChamSASH2_Cham Cham (Paku Paku)
Galford D. Weiler Neinhalt Sieger Gen’an Shiranui Nakoruru
SASH2_Galford D. WellerSASH2_Galford D. Weller (Poppy) SASH2_Neinhalt Sieger SASH2_Genan Shiranui SASH2_Nakoruru
Kyoshiro Senryo Hanzo Hattori Jubei Yagyu Earthquake
SASH2_Kyoshiro Senryo SASH2_Hanzo Hattori SASH2_Jubei Yagyu SASH2_Earthquake
Charlotte de Colde Nicotine Caffeine Wan-fu
SASH2_Charlotte Christine de Colde SASH2_Nicotine Caffeine SASH2_Wan-fu
Kuroko Rashojin Mizuki
SASH2_Kuroko SASH2_Mizuki Rashojin SASH2_Mizuki Rashojin (Wolf) SASH2_Mizuki Rashojin (Maju)

DOLL TRANSFORMATION

Haohmaru Genjuro Kibagami Ukyo Tachibana Cham Cham
SASH2_Haohmaru (Doll) SASH2_Genjuro Kibagami (Doll) SASH2_Ukyo Tachibana (Doll) SASH2_Cham Cham (Doll)
Galford D. Weiler Neinhalt Sieger Gen’an Shiranui Nakoruru
SASH2_Galford D. Weller (Doll) SASH2_Neinhalt Sieger (Doll) SASH2_Genan Shiranui (Doll) SASH2_Nakoruru (Doll)
Kyoshiro Senryo Hanzo Hattori Jubei Yagyu Earthquake
SASH2_Kyoshiro Senryo (Doll) SASH2_Hanzo Hattori (Doll) SASH2_Jubei Yagyu (Doll) SASH2_Earthquake (Doll)
Charlotte de Colde Nicotine Caffeine Wan-fu Kuroko
SASH2_Charlotte Christine de Colde (Doll) SASH2_Nicotine Caffeine (Doll) SASH2_Wan-fu (Doll) SASH2_Kuroko (Doll)
Translate »